Publications

*denotes equal authorship

 

 • Rai Kou, Taiki Hatakeyama, Jason Horng, Ji-Hun Kang, Yuan Wang, Xiang Zhang & Feng Wang. Mid-IR broadband supercontinuum generation from a suspended silicon waveguide. Optics Letters, (2018) Link
 • Lili Jiang*, Sheng Wang*, Zhiwen Shi, Chenhao Jin, M. Iqbal Bakti Utama, Sihan Zhao, Yuen-Ron Shen, Hong-Jun Gao, Guangyu Zhang & Feng Wang. “Manipulation of domain-wall solitons in bi- and trilayer graphene.” Nature Nanotechnology (2018) Link
 • Long Ju*, Lei Wang*, Ting Cao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Steven G. Louie, Farhan Rana, Jiwoong Park, James Hone, Feng Wang, Paul L. McEuen. “Tunable excitons in bilayer graphene.” Science (2017) Link
 • Jonghwan Kim*, Chenhao Jin*, Bin Chen, Hui Cai, Tao Zhao, Puiyee Lee, Salman Kahn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Michael F Crommie, Feng Wang. Observation of ultralong valley lifetime in WSe2/MoS2 heterostructures. Science Advances (2017) Link
 • Trinity Joshi*, Ji-Hun Kang*, Lili Jiang, Sheng Wang, Theron Tarigo, Tairu Lyu, Salman Kahn, Zhiwen Shi, Yuen-Ron Shen, Michael F. Crommie, and Feng Wang.  Coupled One-Dimensional Plasmons and Two-Dimensional Phonon Polaritons in Hybrid Silver Nanowire/Silicon Carbide Structures. Nano Letters (2017) Link
 • Steven G. Drapcho*, Jonghwan Kim*, Xiaoping Hong*, Chenhao Jin, Sufei Shi, Sefaattin Tongay, Junqiao Wu, and Feng Wang. Apparent breakdown of Raman selection rule at valley exciton resonances in monolayer MoS2. Phys. Rev. B (2017). Link
 • Jihun Kang*, Sheng Wang*, Zhiwen Shi, Wenyu Zhao, Eli Yablonovitch, Feng Wang. Goos-Hänchen Shift and Even–Odd Peak Oscillations in Edge-Reflections of Surface Polaritons in Atomically Thin Crystals. Nano Letters (2017). link 
 • Jason Horng*, Halleh B. Balch*, Allister F. McGuire, Hsin-Zon Tsai, Patrick R. Forrester, Michael F. Crommie, Bianxiao Cui, Feng Wang. Imaging Electric Field Dynamics with Graphene Optoelectronics. Nature Communications (2016)link and News (LBNL)
 • Chenhao Jin*, Jonghwan Kim*, Kedi Wu, Bin Chen, Edward S. Barnard, Joonki Suh, Zhiwen Shi, Steven G. Drapcho, Junqiao Wu, Peter James Schuck, Sefaattin Tongay, and Feng Wang. On Optical Dipole Moment and Radiative Recombination Lifetime of Excitons WSe2. Advanced Functional Materials (2016) link
 • Chenhao Jin*, Jonghwan Kim*, Joonki Suh, Zhiwen Shi, Bin Chen, Xi Fan, Matthew Kam, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Junqiao Wu & Feng Wang. Interlayer electron-phonon coupling in WSe2/hBN heterosructuresNature Physics (2016) link
 • Likai Li*, Jonghwan Kim*, Chenhao Jin*, Guo Jun Ye, Diana Y. Qiu, Felipe H. da Jornada, Zhiwen Shi, Long Chen, Zuocheng Zhang, Fangyuan Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wencai Ren, Steven G. Louie, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang and Feng Wang. Direct Observation of the layer-dependent electronic structure in phosphorene. Nature Nanotechnology (2016). full-text PDF  link
 • Zhipei Sun, Amos Martinez and Feng Wang Optical modulators with 2D layered materials.  Nature Photonics. (2016). link
 • Fengrui Yao, Jingyi Tang, Feng Wang, Kaihui Liu, Structure–property relations in individual carbon nanotubes [Invited], JOSA B 33, C102-C107 (2016). link
 • Lili Jiang*, Zhiwen Shi*, Bo Zeng, Sheng Wang, Ji-Hun Kang, Trinity Joshi, Chenhao Jin, Long Ju, Jonghwan Kim, Tairu Lyu, Yuen-Ron Shen, Michael Crommie, Hong-Jun Gao & Feng Wang*. Soliton-dependent plasmon reflection at bilayer graphene domain walls. Nature materials (2016). link
 • Jairo VelascoJr.†⊥, Long Ju†, Dillon Wong†, Salman Kahn†, Juwon Lee†, Hsin-Zon Tsai†, Chad Germany†,Sebastian Wickenburg†, Jiong Lu†, Takashi Taniguchi∥, Kenji Watanabe∥, Alex Zettl†‡§, Feng Wang†‡§, and Michael F. Crommie*†‡§. Nanoscale Control of Rewriteable Doping Patterns in Pristine Graphene/Boron Nitride Heterostructures. Nano Letters (2016). link
 • Dillon Wong*, Jairo Velasco Jr*, Long Ju*, Juwon Lee, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Chad Germany, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang & Michael F. Crommie. Characterization and manipulation of individual defects in insulating hexagonal boron nitride using scanning tunneling microscopy. Nature Nanotechnology (2015). link
 • Zhiwen Shi †, Hans A. Bechtel ‡, Samuel Berweger §∥, Yinghui Sun †, Bo Zeng †, Chenhao Jin †, Henry Chang †, Michael C. Martin ‡, Markus B. Raschke *∥, and Feng Wang *†⊥#. Amplitude- and Phase-Resolved Nanospectral Imaging of Phonon Polaritons in Hexagonal Boron Nitride. ACS Photonics (2015). link
 • Zhiwen Shi*, Xiaoping Hong*, Hans A. Bechtel, Bo Zeng , Michael C. Martin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuen-Ron Shen, and Feng Wang. Observation of a Luttinger-liquid plasmon in metallic single-walled carbon nanotubes. Nature Photonics (2015) link, News (LBNL)
 • Ya-Qing Bie*, Jason Horng*, Zhiwen Shi, Long Ju, Qin Zhou, Alex Zettl, Dapeng Yu, Feng Wang. Vibrational spectroscopy at electrolyte/electrode interfaces with graphene gratings. Nature Communications (2015) link, News (LBNL)
 • Bo Zeng, Arka Majumdar, Feng Wang, Tunable dark modes in one-dimensional “diatomic” dielectric gratings, Optics Express (2015). link
 • Long Ju*, Zhiwen Shi*, Nityan Nair, Yinchuan Lv, Chenhao Jin, Jairo Velasco Jr, Claudia Ojeda-Aristizabal, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, Alex Zettl, James Analytis and Feng Wang, Topological valley transport at bilayer graphene domain walls, Nature (2015). full-text PDF
 • S.-F. Shi*, B. Zeng*, H.-L. Han, X. Hong, H.-Z. Tsai, H. S. Jung, A. Zettl, M. F. Crommie, and F. Wang, Optimizing Broadband Terahertz Modulation with Hybrid Graphene/Metasurface Structures, Nano Letters (2014). link
 • Jonghwan Kim*, Xiaoping Hong*, Chenhao Jin, Su-Fei Shi, Chih-Yuan S. Chang, Ming-Hui Chiu, Lain-Jong Li, Feng Wang†, Ultrafast generation of pseudo-magnetic field for valley excitons in WSe2 monolayers, Science (2014). full-text PDF
 • Zhiwen Shi*, Chenhao Jin*, Wei Yang, Long Ju, Jason Horng, Xiaobo Lu, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, Deyi Fu, Junqiao Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuanbo Zhang, Xuedong Bai, Enge Wang, Guangyu Zhang* and Feng Wang*, Gate-dependent pseudospin mixing in graphene/boron nitride moiré superlattices, Nature Physics (2014). full-text PDF
 • Zhi-Guo Chen, Zhiwen Shi, Wei Yang, Xiaobo Lu, You Lai, Hugen Yan, Feng Wang, Guangyu Zhang & Zhiqiang Li, Observation of an intrinsic bandgap and Landau level renormalization in graphene/boron-nitride heterostructures, Nature Communications (2014). full-text PDF
 • Yinghui Sun*, Kai Liu*, Xiaoping Hong, Michelle Chen, Jonghwan Kim, Sufei Shi, Junqiao Wu, Alex Zettl, Feng Wang, Probing Local Strain at MX2-Metal Boundaries with Surface Plasmon Enhanced Raman Scattering, Nano Letters (2014). full-text PDF
 • Xiaoping Hong*, Jonghwan Kim*, Su-Fei Shi*, Yu Zhang, Chenhao Jin, Yinghui Sun, Sefaattin Tongay, Junqiao Wu, Yanfeng Zhang & Feng Wang. Ultrafast charge transfer in atomically thin MoS2/WS2 heterostructures. Nature Nanotechnolgy (2014). full-text PDF
 • K Liu*, X Hong*, S Choi, C Jin, RB Capaz, J Kim, S Aloni, W Wang, X Bai, SG Louie, E Wang, F Wang, Systematic Determination of Absolute Absorption Cross-section of Individual Carbon Nanotubes. Proc. Natl. Acad. Sci. (2014). full-text PDF
 • Kaihui Liu*, Chenhao Jin*, Xiaoping Hong, Jihoon Kim, Alex Zettl, Enge Wang, Feng Wang. Van der Waals-coupled electronic states in incommensurate double-walled carbon nanotubes. Nature Physics (2014). Link, Nature News&Views
 • Sufei Shi & Feng Wang. Two-dimensional materials: Atomically thin p-n junctions. Nature Nanotechnology News&Views (2014) Link
 • Zheng Yan, Yuanyue Liu, Long Ju, Zhiwei Peng, Jian Lin, Gunuk Wang, Haiqing Zhou, Changsheng Xiang, E. L. G. Samuel, Carter Kittrell, Vasilii I. Artyukhov, Feng Wang,  Boris I. Yakobson, and James M. Tour, Large Hexagonal Bi- and Trilayer Graphene Single Crystals with Varied Interlayer Rotations. Angewandte Chemie(2014). full-text PDF
 • L. Ju*, J. Velasco Jr*, E. Huang, S. Kahn, C. Nosiglia, Hsin-Zon Tsai, W. Yang, T. Taniguchi, K. Watanabe, Y. Zhang, G. Zhang, M. Crommie, A. Zettl & F. Wang, Photoinduced doping in heterostructures of graphene and boron nitride, Nature Nanotechnology(2014). full-text PDF, News(LBNL), News(Phys.Org)
 • S.-F. Shi, T.-T. Tang, B. Zeng, L. Ju, Q. Zhou, A. Zettl, and F. Wang, Controlling Graphene Ultrafast Hot Carrier Response from Metal-like to Semiconductor-like by Electrostatic Gating, Nano Letters(2014). full-text PDF, News
 • A. Majumdar, J. Kim, J. Vuckovic & F. Wang, Graphene for tunable nanophotonic resonators, IEEE (2013). full-text PDF
 • A. Majumdar*, J. Kim*, J. Vuckovic & F. Wang, Electrical control of silicon photonic crystal cavity by graphene, Nano Letters (2013). full-text PDF
 • K. Liu*, X. Hong*, Q. Zhou, C. Jin, J. Li, W. Zhou, J. Liu, E. Wang, A. Zettl & F. Wang, High-throughput optical imaging and spectroscopy of individual carbon nanotubes in devices. Nature Nanotechnology (2013), news and views: Carbon nanotubes: Captured on camera, LBNL news: Taking a New Look at Carbon Nanotubes. full-text PDF
 • K. Liu, X. Hong, M. Wu, F. Xiao, W. Wang, X. Bai, J.W. Ager, S. Aloni, A. Zettl, E. Wang & F. Wang, Quantum-Coupled Radial-Breathing Oscillations in Double-Walled Carbon Nanotubes, Nature Communications.(2013). Free full-text PDF
 • J. Kim, H. Son, D. J. Cho, B. Geng, W. Regan, S. Shi, K. Kim, A. Zettl, Y. R. Shen & F. Wang, Electrical control of optical plasmon resonance with graphene. Nano Letters (2012). full-text PDF
 • X. Hong, X. Shen, M. Gong, F. Wang, Broadly tunable mode-hop-free mid-infrared light source with MgO:PPLN continuous-wave optical parametric oscillator, Optics Letters. (2012). Link
 • W.Regan, S.Byrnes, W. Gannett, O.Ergen, O. Vazquez-Mena, F.Wang, A.Zettl, Screening-Engineered Field-Effect Solar Cells, Nano Letters. (2012). Link
 • K.F. Mak, L. Ju, F. Wang, T.F. Heinz, Optical spectroscopy of graphene: From the far infrared to the ultraviolet,Solid State Communications.(2012). Link.
 • K. Liu, J. Deslippe, F. Xiao, R.B. Capaz, X. Hong, S. Aloni, A. Zettl, W. Wang, X. Bai, S.G. Louie, E. Wang, F. Wang, An atlas of carbon nanotube optical transitions, Nature Nanotech. (2012). Link. Free full-text PDF.
 • L. Ju, B. Geng, J. Horng, C. Girit, M. Martin, Z. Hao, H.A. Bechtel, X. Liang, A. Zettl, Y.R. Shen, F. Wang, Graphene plasmonics for tunable terahertz metamaterials, Nature Nanotech. (2011). Link. Free full-text PDF. Press release.
 • K. Liu, W. Wang, M. Wu, F. Xiao, X. Hong, S. Aloni, X. Bai, E. Wang, F. Wang, Intrinsic radial breathing oscillation in suspended single-walled carbon nanotubes, Phys. Rev. B 83, 113404 (2011). Link. Free full-text PDF.
 • M. Liu *, X. Yin *, E. Ulin-Avila, B. Geng, T. Zentgraf, L. Ju, F. Wang, X. Zhang, A graphene-based broadband optical modulator, Nature 474, 64 (2011). Link. Free full-text PDF.
 • C.-F. Chen, C.-H. Park, B.W. Boudouris, J. Horng, B. Geng, C. Girit, A. Zettl, M.F. Crommie, R.A. Segalman,S.G. Louie, F. Wang, Controlling inelastic light scattering quantum pathways in graphene, Nature 471, 617 (2011). Link. Free full-text PDF and supplement.
 • J. Horng, C.-F. Chen, B. Geng, C. Girit, Y. Zhang, Z. Hao, H.A. Bechtel, M. Martin, A. Zettl, M.F. Crommie, Y.R. Shen, F. Wang, Drude conductivity of Dirac fermions in graphene, Phys. Rev. B 83, 165113 (2011). Link. Free full-text PDF.
 • A. Splendiani, L. Sun, Y. Zhang, T. Li, J. Kim, C.-Y. Chim, G. Galli, F. Wang, Emerging Photoluminescence in Monolayer MoS2. Nano Letters 10, 1271 (2010). Link. full-text PDF.
 • T.-T. Tang, Y. Zhang, C.-H. Park, B. Geng, C. Girit, Z. Hao, M.C. Martin, A. Zettl, M.F. Crommie, S.G. Louie, Y.R. Shen, F. Wang, A tunable phonon–exciton Fano system in bilayer graphene, Nature Nanotechnology 5, 32 (2009). Link. full-text PDF and supplement.
 • Y. Zhang *, T.-T. Tang *, C. Girit, Z. Hao, M.C. Martin, A. Zettl, M.F. Crommie, Y.R. Shen, F. Wang, Direct observation of a widely tunable bandgap in bilayer graphene, Nature 459, 820 (2009). Link. full-text PDF.
 • F. Wang, Y. Zhang, C.S. Tian, C. Girit, A. Zettl, M.F. Crommie, Y.R. Shen, Gate-variable optical transitions in graphene, Science 320, 206 (2008). Link. full-text PDF.
 • D.J. Cho, F. Wang, X. Zhang, Y.R. Shen, Contribution of the electric quadrupole resonance in optical metamaterials, Phys. Rev. B 78, 121101(R) (2008). Link.  full-text PDF.
 • E. Kim, F. Wang, W. Wu, Z. Yu, Y.R. Shen, Nonlinear optical spectroscopy of photonic metamaterials, Phys. Rev. B 78, 113102 (2008). Link. full-text PDF.
 • F. Wang , D. Cho, B. Kessler, J. Deslippe, P.J. Schuck, S.G. Louie, A. Zettl, T.F. Heinz, Y.R. Shen, Observation of excitons in one-dimensional metallic single-walled carbon nanotubes, Phys. Rev. Lett. 99, 227401 (2007). Link. full-text PDF.
 • F. Wang , W.T. Liu, Y. Wu, M.Y. Sfeir, L.M. Huang, J. Hone, S. O’Brien, L.E. Brus, T.F. Heinz and Y.R. Shen, Multiphonon Raman scattering from individual single-walled carbon nanotubes, Phys. Rev. Lett. 98, 047402 (2007) . Link. full-text PDF.
 • F. Wang and Y.R. Shen, General properties of local plasmons in metal nanostructures, Phys. Rev. Lett. 97, 206806 (2006). Link.  full-text PDF.
 • F. Wang , J. Shan, I.A. Mohammad, I.P. Herman, M. Bonn and T.F. Heinz, Exciton polarizability in semiconductor nanocrystals, Nature Materials, 5, 861 (2006). Link. Free full-text PDF.
 • F.Wang , M.Y. Sfeir, L.M. Huang, X.M.H. Huang, Y. Wu, J.H. Kim, J. Hone, S. O’Brien, L.E. Brus and T.F. Heinz, Interactions between individual carbon nanotubes studied by Rayleigh scattering spectroscopy, Phys. Rev. Lett. 96, 167401 (2006). Link. Free full-text PDF.
 • M.Y. Sfeir, T. Beetz, F. Wang, L.M. Huang, X.M.H. Huang, M.Y. Huang, J. Hone, S. O’Brien, J.A. Misewich, T.F. Heinz, L.J. Wu, Y.M. Zhu and L.E. Brus, Optical spectroscopy of individual single-walled carbon nanotubes of defined chiral structure, Science, 312, 554 (2006). Link. Free full-text PDF.
 • G. Dukovic, F. Wang, D.H. Song, M.Y. Sfeir, T.F. Heinz and L.E. Brus, Structural dependence of excitonic optical transitions and band-gap energies in carbon nanotubes, Nano Lett. 5, 2314, (2005). Link. Free full-text PDF.
 • B.H. Hong, J.P. Small, M.S. Purewal, A. Mullokandov, M.Y. Sfeir, F. Wang, J.Y. Lee, T.F. Heinz, L.E. Brus, P. Kim and K.S. Kim, Extracting subnanometer single shells from ultralong multiwalled carbon nanotubes, PNAS, 102, 14155 (2005). Link. Free full-text PDF.
 • F. Wang * , G. Dukovic *, L.E. Brus, and T.F. Heinz, The optical resonances in carbon nanotubes arise from excitons, Science, 308, 838 (2005). Link. Free full-text PDF.
 • M.Y. Sfeir *, F. Wang *, L. Huang, C.C. Chuang, J. Hone, S.P. O’Brien, T.F. Heinz, and L.E. Brus, Probing electronic transitions in individual carbon nanotubes by Rayleigh scattering, Science, 306, 1540 (2004). Link. Free full-text PDF.
 • F. Wang , G. Dukovic, E. Knoesel, L. E. Brus, and T. F. Heinz, Observation of rapid Auger recombination in excited semiconducting carbon nanotubes, Phys. Rev. B, 70, 241403 (2004). Link. Free full-text PDF.
 • L. Bartels, F. Wang, D. Moeller, E. Knoesel, and T.F. Heinz, Real-space observation of molecular motion induced by femtosecond laser pulses, Science 305,648 (2004). Link. Free full-text PDF.
 • F. Wang , G. Dukovic, L. E. Brus, and T. F. Heinz, Time-resolved fluorescence in carbon nanotubes and its implication for radiative lifetimes, Phys. Rev. Lett. 92, 177401 (2004). Link. Free full-text PDF.
 • J. Shan, F. Wang, E. Knoesel, M. Bonn, and T.F. Heinz, Measurement of the frequency-dependent conductivity in sapphire, Phys. Rev. Lett. 90, 247401 (2003). Link. Free full-text PDF.
 • Back
 •  

   

  Graphene plasmonics for tunable terahertz metamaterials

  Long Ju,

  Baisong Geng,

  Jason Horng,

  Caglar Girit,

  Michael Martin,

  Zhao Hao,

  Hans A. Bechtel,

  Xiaogan Liang,

  Alex Zettl,

  Y. Ron Shen

  & Feng Wang